Privacy

Privacy

De Stichting WinterTriathlonLeeuwarden (hierna kortweg te noemen de st. WTL) verzamelt voor een optimale deelname aan en beleving van onze wedstrijden persoonlijke gegevens van u.

We lichten hieronder toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wie verwerkt uw gegevens?

De st.WTL is op 30-11-2020 ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 81105223; de stichting is verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens, is statutair gevestigd op het onderstaande adres en te bereiken op onderstaande manier:

Stichting WinterTriathlonLeeuwarden
Barkenrijn 27
9613 GK – Meerstad
Email:         [email protected]
Telefoon:    06-43878115

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze evenementen te promoten.
Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement. Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist. Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij doen een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en bedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

Met deze derden hebben wij de nodige afspraken gemaakt: zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:

Uw deelname en het klassement met uw resultaten wordt meegedeeld aan het publiek (ook de media) alsook promotiebeelden en sfeerbeelden waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal.

Uw rechten!

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen stuur een e-mail naar [email protected] met aanduiding van uw volledige naam en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Publicatie van deelname en resultaten.

Het opstellen van een deelnemerslijst en een klassement van de deelnemers is inherent aan een competitie zoals dit evenement. Het maakt dus deel uit van de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement.

De resultaten worden gepubliceerd op de website van het evenement, als ook op de website van Mylaps.com  en op andere websites of in andere media.

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden indien dit de resultaten zouden beïnvloeden!

Professionelen, semi-professionelen en personen die een prijs of medaille hebben gewonnen tijdens het evenement hebben geen recht om uit de resultatenlijst te worden geschrapt. De andere deelnemers kunnen een verzoek richten tot wissen van hun deelnemersnummer, hun totale naam, alsook hun leeftijd, zodat hun identificatie achteraf niet mogelijk is. Dat verzoek kan worden gericht aan [email protected] met vermelding van het evenement, van hun totale naam; een bewijs van identiteit kan worden gevraagd.

Gebruik van foto’s en video’s.

Tijdens het evenement worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan.

U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar

[email protected] met aanduiding van uw totale naam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

Foto’s of audiovisueel materiaal worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij u hiermee heeft ingestemd.

Klachten.

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

U kunt daarvoor contact met ons opnemen via [email protected].

Als u daarna meent dat het probleem niet is opgelost, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Update.

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 18 oktober 2023. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Nieuwe updates zijn steeds beschikbaar op de website van www.wintertriathlonleeuwarden.nl.

CONTACTGEGEVENS
Wintertriathlon Leeuwarden
Barkentijn 27
9613 GK Meerstad
PRIVACY
Wij verzamelt voor deelname van onze wedstrijden persoonlijke gegevens van u. Lees hier meer over uw hoe wij deze gegevens gebruiken.
© 2024 Wintertriathlon Leeuwarden